Spoštovani,

Svet zavoda je na 8. redni seji Sveta zavoda JZ Knjižnica Gornja Radgona, dne 26. 10. 2022, sprejel Pravilnik o poslovanju Knjižnica Gornja Radgona z uporabniki za leto 2023 s prilogami.

 

Na podlagi 15. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03), 13. člena Statuta Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona sprejetega na seji Sveta zavoda dne 30.07.2013 in sklepa Sveta zavoda z dne 26. 10. 2022, sprejme direktorica naslednji

 

PRAVILNIK O POSLOVANJU KNJIŽNICE GORNJA RADGONA Z UPORABNIKI

 

I. SPLOŠNO

1. člen

(predmet pravilnika)

Ta pravilnik ureja poslovanje Knjižnice Gornja Radgona (v nadaljevanju: knjižnica) z uporabniki v vseh enotah knjižnice in velja za zaposlene ter za uporabnike knjižnice.

Pravilnik določa:

 • etiko dela z uporabniki,
 • poslovanje knjižnice z uporabniki,
 • dolžnosti in pravice knjižnice do članov in drugih uporabnikov,
 • pravice in dolžnosti članov in uporabnikov v zvezi z uporabo knjižničnega gradiva in storitev knjižnice,
 • dostopnost in omejitve pri uporabi knjižnice.

Pravilnik določa tudi jezik poslovanja v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03, v nadaljnjem besedilu: uredba).

V besedilu tega pravilnika uporabljene jezikovne oblike v moškem slovničnem spolu veljajo za moški in ženski spol.

Ta pravilnik je na vpogled v vseh enotah knjižnice in je objavljen na spletni strani knjižnice.

II. ETIKA DELA Z UPORABNIKI

2. člen

(etična načela delovanja knjižnice)

Knjižnica pri svojem poslovanju upošteva načela Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev. Vsi zaposleni so pri svojem delu dolžni upoštevati oba dokumenta.

Knjižničarjev odnos do članov in uporabnikov temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju tako na strokovni kot na človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar pričakuje od članov in uporabnikov.

III. POSLOVANJE KNJIŽNICE Z UPORABNIKI

3. člen

(organizacijske enote in jezik poslovanja)

Sedež Javnega zavoda Knjižnice Gornja Radgona je na Trg svobode 4 v Gornji Radgoni. Knjižnica posluje s člani in uporabniki v Splošni knjižnici Gornja Radgona, Krajevni knjižnici Apače in Krajevni knjižnici Radenci.

Sedeži so na naslednjih naslovih:

 • Splošna knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, Gornja Radgona
 • Krajevna knjižnica Apače, Apače 42, Apače
 • Krajevna knjižnica Radenci, Radgonska cesta 9 g, Radenci

Jezik poslovanja v knjižnici je slovenščina.

4. člen
(obratovalni čas)

Poslovanje z uporabniki izvaja knjižnica v obratovalnem času knjižnice - to je čas, ko je knjižnica za uporabnike odprta. Knjižnica ima redni in poletni delovni čas. Poletni obratovalni čas velja v mesecu juliju in avgustu in je prav tako določen v letnem programu dela. 

Obratovalni čas Osrednje knjižnice Gornja Radgona:

DAN

OBRATOVALNI ČAS

POLETNI DELOVNI ČAS
( OD 1.7. DO 31.8.)

ponedeljek

08:00 do 17:00

08:00 do 12:00 in 12:30 do 16:00

torek

07:00 do 15:00

07:00 do 12:00 in 12:30 do 15:00

sreda

08:00 do 18:00

10:00 do 12:00 in 12:30 do 18:00

četrtek

08:00 do 17:00

08:00 do 12:00 in 12:30 do 16:00

petek

08:00 do 17:00

08:00 do 12:00 in 12:30 do 16:00

sobota

08:00 do 13:00

-

Obratovalni čas Krajevne knjižnice Apače:

DAN

OBRATOVALNI ČAS

POLETNI DELOVNI ČAS
( OD 1.7. DO 31.8.)

ponedeljek

7:00 – 12:00 in 12:30 - 15:00

7:00 – 12:00 in 12:30 - 15:00

sreda

9:00 do 12:00 in 12:30 - 17:00

09:00 do 12:00 in 12:30 do 17:00

 

 

Obratovalni čas Krajevne knjižnice Radenci:

DAN

OBRATOVALNI ČAS

POLETNI DELOVNI ČAS
( OD 1.7. DO 31.8.)

ponedeljek

9:00 – 12:00 in 12:30 – 16:00

09:00 do 12:00 in 12:30 do 16:00

sreda

10:00 -12:00 in 12:30 - 18:00

09:00 do 12:00 in 12:30 do 17:00

petek

12:00 – 16:00

zaprto

24. ter 31. decembra so osrednja knjižnica kot tudi vse organizacijske enote zaprte.

Prireditve in posamezne dejavnosti za ciljne skupine uporabnikov se lahko odvijajo tudi izven obratovalnega časa knjižnice. Čas odprtosti posameznih oddelkov knjižnice se lahko zaradi izvedbe posameznih kulturnih dogodkov ali dejavnosti za uporabnike po potrebi prilagodi ali skrajša.

Knjižnica z obveščanjem v prostorih knjižnice, na svoji spletni strani, na izdanih računih in zadolžnicah in na druge načine obvešča javnost o obratovalnem času. Knjižnica spremembe obratovalnega časa praviloma objavi najmanj 2 tedna vnaprej.

Ob izrednih dogodkih (kot npr. daljši izpad električne energije, daljši izpad računalniškega sistema, epidemije, nevarne nalezljive bolezni…), ki onemogočajo poslovanje knjižnice s člani in uporabniki, ima direktorica knjižnice pravico začasno zapreti ali prilagoditi obratovalni čas knjižnice.

Knjižnico se lahko za določen čas zapre s sklepom direktorice zaradi upravičenih razlogov, kot so:

 • večje preurejanje gradiva
 • popisi gradiva,
 • selitve,
 • prenova prostorov in
 • ostali nepredvideni dogodki.

En delovni dan v letu je knjižnica zaprta zaradi strokovne ekskurzije zaposlenih.

V času zaprtja knjižnice obveznosti uporabnikov do knjižnice mirujejo.

5. člen

(uporabnik)

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Uporabniki knjižnice so se dolžni ravnati po določbah tega poslovnika in spoštovati knjižnični red. Pravice uporabnika so natančneje zapisane v 12. členu tega pravilnika.6. člen

 (član in članstvo)

Član knjižnice je lahko fizična ali pravna oseba. Član knjižnice lahko postane vsak, ki se s podpisom vpisnice obveže, da se bo ravnal po tem pravilniku in bo plačal članarino, razen če je na podlagi zakona in tega pravilnika oproščen plačila. Član se v knjižnici identificira s člansko izkaznico. Pravice člana so natančneje zapisane v 11. členu tega pravilnika.

7. člen

(članarine)

Cene članarine za fizične in pravne osebe določi direktorica ob soglasju Sveta zavoda knjižnice in so objavljene v ceniku, ki je dostopen na vidnih mestih vseh enot knjižnice in na spletni strani knjižnice.

Članarina se plačuje v naprej za obdobje 12 mesecev. S plačilom članarine pridobi član pravico do članske izkaznice.

Do znižane članarine so ob predložitvi ustreznih dokazil upravičeni:

 • redni študenti do vključno 26. leta starosti,
 • dijaki nad 18 let starosti ter
 • upokojenci.

Članarine so ob predložitvi ustreznih dokazil oproščeni:

 • otroci in mladostniki do vključno 17. leta starosti (veljavni osebni dokument);
 • brezposelni (potrdilo ZRSZZ, izdano v zadnjih treh mesecih oz. izjava o nezaposlenosti nezaposlenega, če ni vpisan v ZRSZZ);
 • azilanti (izkaznica prosilca za mednarodno zaščito, izdana v RS);
 • begunci (dovoljenje za bivanje v RS ali odločba o statusu begunca);
 • vzgojno - izobraževalni in kulturni zavodi na območju celotnega prostora knjižnice
 • zaposleni v knjižnici;
 • člani bibliotekarskih društev (članska izkaznica društva).

O znižanju oziroma oprostitvi plačila članarine v drugih posebnih primerih odloča direktorica knjižnice na pisno prošnjo zainteresiranega uporabnika.

 


 

IV. DOLŽNOSTI IN PRAVICE KNJIŽNICE DO UPORABNIKOV

8. člen

(storitve knjižnice)

Knjižnica omogoča uporabnikom naslednje osnovne storitve v skladu s 3. členom uredbe:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo;
 • uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov;
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo;
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva;
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom;
 • medknjižnično izposojo;
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice;
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice;
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici;
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice;
 • rezerviranje knjižničnega gradiva;
 • uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom;
 • dostop do svetovnega spleta;
 • dostop do dejavnosti in prireditev;
 • izposoja elektronskih bralnikov na dom.

Knjižnica izvaja storitve za otroke, mladostnike in odrasle ter za posebne skupine uporabnikov.

Knjižnica lahko prodaja odpisano gradivo, ki ji je ostalo po izpolnitvi zakonskih zahtev, ki opredeljujejo izločanje gradiva ter podarjeno gradivo, ki ga po strokovnih kriterijih ni vključila v zbirke.

Knjižnica lahko svojim uporabnikom prodaja publikacije, ki jih izda sama, ali se o njihovi prodaji dogovori s poslovnimi partnerji.

Knjižnica izvaja druge dejavnosti in storitve v skladu z odlokom o ustanovitvi.

9. člen

(uporaba prostorov)

V prostorih knjižnice so zaposleni dolžni zagotavljati urejenost prostorov, knjižničnih zbirk in opreme ter druge pogoje za izvajanje dejavnosti in nemoteno uporabo knjižnice.

Prostori knjižnice se lahko v času odprtosti uporabljajo le za dejavnosti knjižnice.

Nenamensko uporabo knjižnice s strani uporabnikov ima zaposleni pravico in dolžnost preprečiti z ustnim opozorilom in zahtevo, da se taka uporaba takoj preneha.

Knjižnica nekatere svoje prostore oddaja v začasno uporabo zunanjim uporabnikom po veljavnem ceniku knjižnice.

Najem prostorov za posebne dejavnosti (npr. snemanje, fotografiranje, predstavitve, sestanke in drugo) je možen izključno po predhodnem dogovoru z direktorico.

10. člen

(zagotavljanje reda v knjižnicah)

V prostorih knjižnice so zaposleni dolžni vzdrževati red, ki je v skladu z namenom uporabe posameznih knjižničnih prostorov. Ni dovoljeno neprimerno obnašanje zaposlenih in uporabnikov, zlasti:

 • preglasno govorjenje in vpitje;
 • nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje;
 • nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje otrok brez dovoljenja staršev ali skrbnikov;
 • oviranje in motenje drugih uporabnikov pri njihovi uporabi knjižnice;
 • oviranje in motenje dela zaposlenih;
 • uporaba mobilnega telefona na način, ki moti druge uporabnike ali zaposlene;
 • prehranjevanje (hrana in pijača), razen v temu namenjenih prostorih;
 • uničevanje gradiva, opreme in prostorov;
 • verbalno nasilje in drugo nasilno obnašanje.

Če uporabnik krši red v knjižnici, ga je zaposleni dolžan opozoriti in zahtevati, da s kršitvijo takoj preneha. Ob tem ga mora opozoriti, da krši ta člen pravilnika. Če uporabnik opozorila in zahteve ne upošteva, je v nujnih primerih dolžan poklicati policijo ter sprožiti postopke v skladu z 49. členom tega pravilnika.

Starši so odgovorni za varnost in obnašanje svojih otrok v prostorih knjižnice. Knjižnica ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi neprimernega obnašanja otrok ali njihovega neprimernega načina uporabe knjižnične opreme. Knjižnica prav tako ne prevzema odgovornosti za otroke, ki se v prostorih knjižnice nahajajo brez spremstva oziroma nadzora staršev ali skrbnikov.

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV V ZVEZI Z UPORABO STORITEV KNJIŽNICE

 

11. člen

(pravice članov)

Nekatere storitve knjižnica omogoča samo članom. Član s poravnano članarino za tekoče obdobje ima pravico, da:

 • uporablja knjižnično gradivo, ki ga knjižnica hrani v svojih knjižnicah;
 • uporablja elektronsko gradivo, ki ga knjižnica ponuja v digitalni obliki;
 • uporablja kataloge in druge informacijske vire knjižnice;
 • pridobi informacije in svetovanje o gradivu in iz gradiva od zaposlenih v knjižnicah;
 • je informiran o novih knjigah in drugem gradivu, ki ga pridobiva knjižnica;
 • si izposoja knjižnično gradivo na dom;
 • si izposoja knjižnično gradivo z medknjižnično izposojo;
 • podaljšuje izposojevalne roke in rezervira gradivo v skladu s 24. in 25. členom tega pravilnika;
 • preslikuje knjižnično gradivo, ki je v lasti knjižnice, v skladu z zakonodajo;
 • dobiva obvestila knjižnice v zvezi z izposojenim gradivom;
 • uporablja računalniško opremo, ki je namenjena uporabnikom, za dostop do katalogov knjižnice, elektronskih virov knjižnice in svetovnega spleta;
 • dostopa do e-storitev, ki jih knjižnica ponuja na svoji spletni strani;
 • se udeležuje prireditev in izobraževalnih dejavnosti knjižnice;
 • se udeležuje usposabljanj za uporabo knjižnice;
 • ima dostop do splošno dostopnih elektronskih gradiv javnih oblasti preko svetovnega spleta;
 • je informiran o prireditvah, akcijah in projektih, ki jih izvaja ali organizira knjižnica;
 • predlaga nakup knjižničnega gradiva, pri čemer o nakupu odloča knjižnica;
 • predlaga ukrepe za izboljšanje poslovanja knjižnice z uporabniki, pri čemer o uvedbi ukrepov odloča knjižnica;
 • se pritoži knjižničarju ali direktorici knjižnice, če meni, da so mu bile kratene pravice člana iz tega pravilnika.

Za udeležbo na izobraževanjih v organizaciji knjižnice je poleg članstva v knjižnici pogoj tudi predhodna prijava na posamezno izobraževanje. Član se vsakega izobraževanja lahko udeleži praviloma enkrat.

12. člen

(pravice drugih uporabnikov)

Uporabnik, ki ni član knjižnice, ima pravico, da:

 • v prostorih knjižnice uporablja knjižnično gradivo, ki je dostopno v prostem pristopu;
 • uporablja kataloge in druge informacijske vire knjižnice;
 • ima dostop do splošno dostopnih elektronskih gradiv javnih oblasti preko svetovnega spleta;
 • uporablja uporabnikom namenjeno računalniško opremo, v omejenem času;
 • se udeležuje prireditev knjižnice.

13. člen

(pogoji za članstvo)

Član lahko postane vsak, ki želi uporabljati storitve knjižnice iz 11. člena in se s podpisom na vpisnico oz. e-vpisnico podpiše in obveže, da se bo ravnal po tem pravilniku.

Vsak član je dolžan imeti lastno člansko izkaznico, za katero v celoti odgovarja. To velja tudi za otroke do 18. leta starosti, za njihovo člansko izkaznico odgovarjajo starši ali skrbniki.

Ob vpisu je knjižnica dolžna bodočim članom omogočiti vpogled v ta pravilnik, ki je objavljen tudi na spletni strani knjižnice.

14. člen

(pravna oseba kot član knjižnice)

Član knjižnice lahko postane tudi pravna oseba, ki s pisnim pooblastilom določi svoje delavce, da si lahko v njenem imenu izposojajo knjižnično gradivo. Pooblastilo mora podpisati odgovorna oseba in ga potrditi z uradnim žigom pravne osebe.

Vsakemu od pooblaščenih delavcev se izda članska izkaznica na ime pravne osebe z dodanim podatkom o imenu in priimku pooblaščenega delavca. Pooblaščeni delavec odgovarja za člansko izkaznico in njeno uporabo ter iste izkaznice ne more uporabljati za svojo osebno izposojo. Za kršitve pravilnika odgovarja pravna oseba.

Pravna oseba je dolžna pred vpisom poslati knjižnici seznam pooblaščenih delavcev, katerega mora po poteku vsakoletnega članstva ali na začetku koledarskega ali šolskega leta obnoviti.

Pravna oseba je dolžna članarino poravnati pred izdajo članskih izkaznic oziroma pred podaljšanjem njihove veljavnosti. Stroške morebitnih opominov, zamudnin ali izgube gradiva je pravna oseba dolžna poravnati sproti.

15. člen

(podatki za vpis)

Knjižnice imajo za potrebe izvajanja dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja posebnih ugodnosti določenim kategorijam članov pravico, da v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov zbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih članov:

 • ime in priimek,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega in začasnega bivališča,
 • kategorijo člana,
 • podatke za obveščanje (telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte).

Ob vpisu mora bodoči član, ki je bodisi fizična oseba ali pooblaščeni delavec pravne osebe, izpolniti in podpisati vpisnico, ki vsebuje podatke iz drugega in tretjega ali iz četrtega odstavka tega člena, ter predložiti veljavni osebni dokument, ki ga je izdal državni organ in vsebuje fotografijo, ime in priimek, datum rojstva in naslov. S podpisom soglaša, da knjižnica zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo.

Vpisnica v knjižnico se v primeru poteka članstva uniči iz baze podatkov, sicer jih hrani trajno.

Pravna oseba je ob vpisu dolžna poleg pooblastila odgovorne osebe posredovati naslednje podatke:

 • naziv pravne osebe,
 • davčna številka pravne osebe,
 • naslov sedeža,
 • naziv in naslov organizacijske enote,
 • ime in priimek odgovorne osebe,
 • ime in priimek pooblaščene osebe za izposojo gradiva,
 • številko telefona ali mobilnega telefona pooblaščene osebe,
 • elektronski naslov pooblaščene osebe.

Član je dolžan obvestiti knjižnico o vsaki spremembi naslova bivališča ali naslova pravne osebe ter osebnih ali kontaktnih podatkov v osmih dneh po spremembi. V primeru spremembe osebnih podatkov ali podatkov o pravni osebi mora član v knjižnici predložiti osebni dokument ali ustrezno dokazilo. V nasprotnem primeru nosi član vse posledice, ki bi nastale zaradi tega, ker knjižnica z njim ni mogla komunicirati.

16. člen

(vpis mladoletnih oseb do 14. leta starosti)

Otroci do dopolnjenega 14. leta starosti se vpisujejo s privolitvijo enega od staršev ali skrbnika, ki predloži svoj in otrokov osebni dokument in podpiše vpisnico.

Za potrebe prvega odstavka tega člena se kot skrbnik pojmuje vsaka polnoletna oseba, ki predloži svoj in otrokov osebni dokument in se hkrati zaveže prevzeti vse obveznosti, ki za otroka nastanejo iz naslova članstva v knjižnici.

Mladostniki od 14. do vključno 17. leta starosti se lahko vpisujejo samostojno, če predložijo svoj osebni dokument in podpišejo vpisnico. Za izpolnjevanje njihovih obveznosti do knjižnice odgovarjajo starši ali skrbniki.

17. člen

(vpis tujih državljanov)

Tuji državljani, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji, lahko postanejo člani knjižnice pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Ob vpisu predložijo potni list, osebno izkaznico ali drug ustrezen dokument s fotografijo, s katerim je mogoče preveriti njihovo istovetnost, ter dokazilo o začasnem bivališču v Republiki Sloveniji.

 


 

18. člen

(prenehanje članstva)

Članstvo v knjižnici preneha:

 • na pisno zahtevo člana,
 • avtomatično, eno leto po zadnjem podaljšanju članstva,
 • s sklepom, zaradi grobih kršitev določb tega pravilnika,
 • zaradi smrti člana,
 • zaradi prenehanja obstoja pravne osebe.

V primeru prenehanja članstva iz prve alineje mora član poslati knjižnici podpisano izpisnico (Priloga 1 pravilnika) s priloženo kopijo osebnega dokumenta ali pa jo osebno predložiti v knjižnici.

V primeru prenehanja članstva iz prve in druge alineje mora imeti član urejene vse obveznosti do knjižnice (vrnjeno gradivo in poravnane finančne obveznosti). Plačane članarine in stroške knjižnica ne vrača.

O prenehanju članstva zaradi grobih kršitev Pravilnika o poslovanju Knjižnice odloča direktorica na pisni predlog knjižničarja. O tem izda sklep, na podlagi katerega se članu za določen čas odvzame vse ali le nekatere pravice do uporabe in obiskovanja knjižnice. Bivši član je ob tem dolžan poravnati vse svoje obveznosti do knjižnice, v nasprotnem primeru ima knjižnica pravico od njega izterjati njegove obveznosti do knjižnice in/ali predati terjatve do njega v izterjavo zunanjemu izvajalcu ali v sodno izterjavo.

Osebni podatki o članih se v zbirki iz prejšnjega odstavka vodijo še največ eno leto od poteka članstva v knjižnici oziroma eno leto po zadnji aktivnosti, zabeleženi v bazi podatkov. Knjižnica enkrat letno briše oziroma anonimizira osebne podatke članov, ki jim je poteklo članstvo v preteklem mesecu. Če ima član v tem času še neporavnane obveznosti do knjižnice, se njegovi osebni podatki izbrišejo oziroma anonimizirajo takrat, ko so njegove obveznosti do knjižnice poravnane.

Knjižnica izbriše podatke o članih iz prejšnjih odstavkov le, če imajo urejene in poravnane vse obveznosti do knjižnice, razen v primerih smrti člana in prenehanja obstoja pravne osebe.

19. člen

(častno članstvo)

Poleg rednega članstva lahko knjižnica podeljuje tudi častno članstvo, in sicer svojim upokojencem in drugim osebam, ki so bistveno prispevale k dejavnosti, razvoju in podobi knjižnice v javnosti, predstavnikom ustanovitelja, sponzorjem in donatorjem. O častnem članstvu odloča direktorica.

Častni član knjižnice ne plačuje članarine, prav tako mu knjižnica tudi ne pošilja opominov. Kljub temu je pri uporabi storitev knjižnice in njenega gradiva dolžan upoštevati določbe tega pravilnika.

Častni član lahko s pisnim pozivom zahteva izločitev iz članstva in iz baze članov. Pred izbrisom iz baze članov je dolžan vrniti izposojeno gradivo.

20. člen

(članska izkaznica)

Ob vpisu prejme vsak član člansko izkaznico, ki jo uporablja kot dokazilo za svoje članstvo. Izkaznica je neprenosljiva in jo sme uporabljati le član na čigar ime je izdana.

Član je za uporabo, zlorabo, uničenje ali izgubo svoje članske izkaznice v celoti odgovoren. Za člansko izkaznico člana do njegovega 18. leta odgovarjajo starši ali skrbniki, vendar si z otrokovo izkaznico starši ali skrbniki ne morejo izposojati gradiva zase.

Zaposleni lahko ob uporabi storitev za člane zahteva dodatno identifikacijo člana z osebnim dokumentom.

21. člen

(nadomestitev članske izkaznice)

Poškodovanje, uničenje, krajo ali izgubo članske izkaznice je član dolžan v najkrajšem času prijaviti knjižnici. Poškodovano, uničeno, ukradeno ali izgubljeno izkaznico mora član nadomestiti z nakupom nove izkaznice v knjižnici.

Manipulativne stroške za izdajo izgubljene ali ukradene izkaznice in stroške nove izkaznice član ob prevzemu poravna po veljavnem ceniku knjižnice.

Knjižnica ne odgovarja za zlorabo izgubljene ali ukradene članske izkaznice.

22. člen

(pogoji za izposojo in vračilo gradiva)

Gradivo si lahko član izposodi le ob predložitvi svoje veljavne članske izkaznice. Pri vračilu gradiva oz. podaljšanju roka izposoje je članska izkaznica zaželena.

Zaradi preverjanja identitete imetnika članske izkaznice, sme knjižničar pred izposojo gradiva od člana zahtevati osebni dokument s fotografijo.

Gradivo si lahko izposodi za člana knjižnice tudi druga oseba ob predložitvi svojega osebnega dokumenta ter pooblastila in članske izkaznice člana. Pooblastilo lahko velja tudi za daljše časovno obdobje, vendar ne dlje od vsakokratnega poteka članstva.

Član je odgovoren za gradivo, ki je izposojeno na njegovo člansko izkaznico.

Izposoja in vračilo gradiva se opravita v Knjižnici Gornja Radgona, Krajevni knjižnici Apače ali Krajevni knjižnici Radenci.

Izposoja elektronskega bralnika je mogoča le v tisti enoti knjižnice, kjer si ga je član izposodil.

23. člen

(naročanje in rezerviranje gradiva)

Naročanje in rezervacija gradiva sta storitvi, namenjeni samo članom knjižnice.

O razpoložljivosti naročenega ali rezerviranega gradiva knjižnica člana obvesti na način, ki ga ima član izbranega (elektronska pošta, SMS obvestilo, osebno po telefonu).

Neprevzem naročenega ali rezerviranega gradiva ne zaračunavamo.

Naročanje prostega gradiva:

 • Prosto gradivo lahko član naroči po telefonu ali elektronsko (storitev Moja knjižnica). Gradivo s svojo člansko izkaznico prevzame po potrditvi naročila s strani knjižnice.
 • Gradivo prevzame v izposoji knjižnice, kjer ga je naročil, in sicer še dva delovna dneva, to je dneva, ko knjižnica obratuje.
 • Če član naročenega gradiva v navedenem roku ne prevzame, knjižnica vrne gradivo v zbirko.
 • Član, ki je fizično prisoten v knjižnici in je že izbral prosto gradivo, ima pri izposoji prednost pred članom, ki je v tem času isto gradivo naročil elektronsko.

Rezerviranje izposojenega gradiva:

 • Trenutno izposojeno gradivo lahko član rezervira osebno v knjižnici, po telefonu ali ob uporabi Cobiss 3 sistema elektronsko (storitev Moja knjižnica). Gradivo s svojo člansko izkaznico prevzame po potrditvi razpoložljivosti gradiva s strani knjižnice.
 • Gradivo prevzame v izposoji v knjižnici, in sicer še štiri delovne dni, to je dni, ko knjižnica obratuje.
 • Če član rezerviranega gradiva v navedenem roku ne prevzame, knjižnica vrne gradivo v zbirko in storitev za pripravljeno.

Praviloma lahko član naroči ali rezervira do pet naslovov hkrati.

Stroške obveščanja knjižnica ne zaračunava.

Za samostojno podaljševanje roka za vrnitev izposojenega knjižnica priporoča uporabo spletne storitve Moja knjižnica.


 

24. člen

(roki za izposojo gradiva na dom)

Redni roki izposoje za različne vrste knjižničnega gradiva so naslednji:

 • knjige (tiskane, zvočne, e-knjige), zemljevidi, notni zapisi 21 dni
 • strokovne vsebine (zgoščenke, DVD, drugi nosilci) 21 dni
 • časopisi (izhajanje mesečno ali redkeje) 7 dni
 • glasba za otroke (zgoščenke, DVD) 7 dni
 • glasba za odrasle (zgoščenke, DVD) 7 dni
 • igrani in risani filmi (DVD, Blu-ray, drugi nosilci) 7 dni
 • časopisi (tedniki, štirinajstdnevniki) 7 dni

25. člen

(podaljšanje roka izposoje gradiva)

Po poteku rednega roka izposoje iz prejšnjega člena, je član dolžan vrniti gradivo v knjižnico, v kateri je bilo izposojeno ali pa v drugo enoto, kjer je dolžan opozoriti knjižničarja, da vrača gradivo iz druge enote.

Če želi član podaljšati rok izposoje, je to dolžan storiti pred iztekom vsakokratnega roka izposoje.

Rok izposoje je mogoče podaljšati večkrat, vendar je najdaljši skupni rok izposoje 42 dni za gradivo, ki ima redni rok izposoje 21 dni, za gradivo, ki ima redni rok izposoje 7 dni, pa je najdaljši skupni rok izposoje 14 dni. Če gradivo ni rezervirano, se lahko po vrnitvi takoj ponovno izposodi.

Član za izposojeno gradivo, ki ga je medtem rezerviral drug član, ne more podaljšati roka izposoje.

Gradivo, kateremu ni mogoče podaljšati roka izposoje:

 • gradivu, ki ga je v času izposoje rezerviral drug član;
 • časopisom, ki izhajajo na 14 dni ali pogosteje;
 • gradivu, za katerega je bilo poslano obvestilo o nevrnjenem gradivu (tudi v primeru, če član obvestila ni prejel);
 • če ima član neporavnane finančne obveznosti do knjižnice, ki so starejše od 60 dni ali višje od 30 EUR.

Načini podaljšanja roka izposoje:

 • osebno s člansko izkaznico v knjižnici;
 • elektronsko (storitev Moja knjižnica);
 • telefonsko, s klicem v knjižnico, kjer si je član gradivo izposodil in ob navedbi številke svoje članske izkaznice.

26. člen

(medknjižnična izposoja)

Medknjižnična izposoja omogoča članom knjižnice izposojo gradiva iz drugih slovenskih knjižnic. Prav tako knjižnica svoje gradivo posoja drugim knjižnicam.

Medknjižnična izposoja je med knjižnicami v Pomurju brezplačna. Medknjižnična izposoja iz drugih regij Slovenije je plačljiva storitev, ki jo mora član plačati po veljavnem ceniku knjižnice, tudi če naročenega gradiva ne prevzame.

Naročilo gradiva preko medknjižnične izposoje je lahko izvedeno:

 • osebno v knjižnici.

Dobavni rok za dostavo gradiva je dva do pet delovnih dni, v izjemnih primerih se dobavni rok podaljša.

Izposojevalni rok, možnost podaljševanja, zamudnino, morebitno odškodnino za poškodovano ali izgubljeno gradivo določa po svojih veljavnih notranjih aktih in ceniku knjižnica, od katere si knjižnica izposodi gradivo za svojega člana.

 

VI. DOSTOPNOST IN OMEJITVE PRI UPORABI KNJIŽNICE

27. člen

(omejitve pri izposoji gradiva)

Knjižnica večino svojega gradiva izposoja na dom. Knjižnica ne izposoja na dom gradiva, ki je namenjeno izključno uporabi v knjižnici in je ustrezno označeno.

V primeru tehničnih težav (izpad elektrike ali računalniškega sistema) izposoja in vračanje gradiva v knjižnici nista mogoča.

V skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah si član ne more izposoditi več izvodov istega naslova gradiva hkrati.

Staršu ali skrbniku, ki je odgovoren za člansko izkaznico otroka, je omogočeno, da na izkaznico otroka naroči, rezervira ali si izposodi gradivo iz oddelka za otroke in mladino. Ni pa dovoljeno, da v imenu ali na člansko izkaznico otroka do 14. leta starosti naroči, rezervira ali si izposodi gradivo iz oddelka za odrasle.

Otroci si lahko izposojajo elektronske bralnike le ob prisotnosti njihovega zastopnika.

Izposojeno gradivo, za katero je dobil obvestilo o nevrnjenem gradivu, mora član vrniti, preden si izposodi drugo gradivo.

Svoje finančne obveznosti je član dolžan poravnati takoj ob evidentiranju le-teh, oziroma ob prvem naslednjem obisku knjižnice.

Če ima član dolg, ki je starejši od 60 dni ali višji od 30 EUR, si ne more izposojati gradiva in uporabljati knjižničnih storitev, dokler ne poravna obveznosti.

 

28. člen

(skrb člana za gradivo, ustrezno uporabo storitev in inventar)

Član ima pravico, da neomejeno uporablja gradivo v knjižnici in izbira gradivo v prostem pristopu za izposojo na dom ter uporablja druge storitve. Pri tem je dolžan skrbno ravnati s knjižničnim gradivom, knjižnično opremo in napravami ter skrbeti za pravočasno vračanje izposojenega gradiva.

Član je dolžan varovati izposojeno gradivo pred izgubo in poškodbami. V knjige in druga gradiva ni dovoljeno vpisovati opomb in drugih znakov, podčrtavati besedil ali povzročati drugih poškodb na gradivu. Odškodnina za poškodovano ali uničeno gradivo se zaračuna po veljavnem ceniku knjižnice.

Ob izposoji gradiva je knjižničar dolžan gradivo pregledati na vidne poškodbe ali manjkajoče dele.

Članom ni dovoljeno popravljati gradiva, temveč so na vsako poškodbo, nastalo v času izposoje, dolžni opozoriti pri vračilu.

Za uporabo in za nastavitve elektronske storitve Moja knjižnica je odgovoren član sam.

 

29. člen

(izpis izposojenega gradiva)

Knjižnica ob vsaki opravljeni transakciji v sistemu Cobiss članu izda zadolžnico o evidenci stanja v knjižnici, dolžnost člana pa je, da na izpisu takoj preveri pravilnost podatkov o gradivu, izposojevalne roke in morebitne podatke o rezerviranem gradivu ali neporavnanih obveznostih ter da opozori na ugotovljene nepravilnosti.

Podatki na izpisu, ki ga prejme član ob vsakokratni izposoji ali plačilu dolga v knjižnici, so zanj in za knjižnico obvezujoči.

Izpis iz prejšnjega odstavka vsebuje vsaj naslednje podatke:

 • podatki o knjižnici: naziv, naslov, telefon, naslov spletne strani, davčna številka knjižnice;
 • obratovalni čas knjižnice;
 • posebnosti obratovalnega časa (občasna zaprtost, krajša odprtost ipd.);
 • ime in priimek člana;
 • članska številka;
 • seznam gradiva:
 • izposojeno gradivo z rokom vračila,
 • gradivo s podaljšanim rokom izposoje z rokom vračila,
 • rezervirano gradivo;
 • podatek o višini dolga;
 • identifikacijo izposojevalca.

30. člen

(zamudnina)

Kadar član knjižnice prekorači rok izposoje, mu knjižnica zaračuna zamudnino. Zamudnina je sankcija, ki jo član plača zaradi prekoračitve roka izposoje gradiva, ki zaradi tega ni dostopno drugim uporabnikom in pomeni škodo za knjižnico.

Zamudnina se beleži za vsak dan zamude, in sicer za dneve, ko knjižnica obratuje, in za vsak izposojeni izvod gradiva v višini, ki jo določa cenik knjižnice. Tolerančni rok, v katerem se zamudnina ne obračuna, je pet delovnih dni po poteku roka izposoje, ob pogoju, da je gradivo vrnjeno ta dan. Če je gradivo vrnjeno kasneje kot peti delovni dan po poteku roka, se zamudnina obračuna od petega dne naprej.

Kadar je rok za vračilo izposojenega gradiva na dan, ko je knjižnica zaprta, se rok za vračilo prenese na prvi naslednji dan odprtosti.

Če se v času, ko je gradivo izposojeno, cena zamudnine spremeni, se zamudnina obračuna po ceniku, veljavnem na dan plačila.

Oprostitev plačila zamudnine in opominov se odobri v primeru nepredvidenih dogodkov (hospitalizacije, nesreče, višje sile, epidemije ipd.) na podlagi utemeljene pisne prošnje člana in ob priloženih dokazilih. O oprostitvi plačila zamudnine odloča direktorica.

O oprostitvi plačila zamudnine zaradi socialnih razlogov na podlagi pisne prošnje člana odloča direktorica.


 

31. člen

(obvestila o nevrnjenem gradivu)

Knjižnica članu, ki izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, pošlje največ 2 obvestili o nevrnjenem gradivu.

Sistem Cobiss zabeleži I. obvestilo peti dan po roku izposoje in I. obvestilo član po pošti prejme praviloma en dan kasneje, tj. šesti dan po preteku roka izposoje.

II. obvestilo sistem Cobiss zabeleži štirinajsti dan po zabeleženem I. obvestilu, član prejme II. obvestilo po pošti praviloma en dan kasneje, tj. petnajsti dan po zabeleženem I. obvestilu.

Knjižnica po II. obvestilu telefonsko obvešča člane, da niso vrnili gradiva in tako vrši izterjavo.

Praviloma tri tedne od dneva zabeleženja II. obvestila primer preda zunanjemu izvajalcu za izterjavo, če notranja izterjava s strani knjižničarjev ni bila dosežena in če je vrednost dolga nad 5 eur.

Stroške vsakega obvestila določa veljavni cenik knjižnice. Gradiva v izterjavi ni možno nadomestiti z drugim gradivom, temveč mora član vrniti zahtevano gradivo ali pa zanj plačati odškodnino po veljavnem ceniku knjižnice.

Član je dolžan plačati stroške vsakega obvestila od dne, ko je le-to zabeleženo v sistemu Cobiss in ne šele po dejanskem prejetju pisnega obvestila po pošti na začasno ali stalno prebivališče.

Član lahko na svojo željo prejema obvestila po e-pošti o skorajšnjem poteku roka izposoje in o skorajšnjem prejemu obvestila o prekoračitvi roka izposoje.

Član je dolžan poravnati stroške opomina tudi, če e-pošte zaradi tehničnih motenj ni prejel.

32. člen

(obvestila o neporavnanih dolgovih)

Knjižnica članom z neporavnanim finančnim dolgom pošlje obvestilo o višini dolga do knjižnice in jih pozove k takojšnjemu plačilu. Knjižnica lahko za urejanje finančnih dolgov pooblasti zunanjega izterjevalca ali pa člana – dolžnika izterja s sodno izterjavo.

Član z neporavnanim finančnim dolgom ostaja v bazi podatkov kot aktiven član knjižnice.

33. člen

(poravnava dolga)

Plačilo dolga je možno opraviti osebno v knjižnici.

Na podlagi pisne prošnje člana je dolg možno poravnati v več obrokih. Dokler dolg, ki je višji od 30,00 EUR ali starejši od 60 dni, ni poravnan, član ne more uporabljati knjižničnih storitev, za katere je pogoj članstvo v knjižnici.

34. člen

(odškodnina)

Odškodnino za vrnjeno poškodovano ali nepopolno gradivo ali za izgubljeno gradivo knjižnica zaračunava po veljavnem ceniku.

Izgubljeno, poškodovano, nepopolno ali uničeno gradivo lahko član nadomesti z enakim ali po dogovoru s knjižnico drugim ustreznim gradivom. Višino odškodnine za gradivo, ki je še na tržišču, določi knjižnica v višini nabavne cene novega gradiva v času nabave gradiva. Višino odškodnine za gradivo, ki ga v času plačila odškodnine ni več na tržišču, določi knjižnica.

Član mora poravnati tudi stroške obdelave nadomestnega gradiva po veljavnem ceniku. Knjižnica članu določi rok, do katerega je dolžan nadomestiti izgubljeno, poškodovano, nepopolno ali uničeno gradivo.

Za materialno škodo na gradivu in opremi knjižnice, ki jo povzročijo mladoletni člani, odgovarjajo starši ali skrbniki.

V primeru izgube posameznega dela večvrstnega gradiva, kompleta ali garniture (jezikovni tečaji, igrače ipd.), je član dolžan poravnati stroške celotnega kompleta.

Če član povzroči škodo na elektronskih bralnikih, višino škode določi pooblaščeni serviser.

35. člen

(nastala škoda pri uporabi e-medijev)

Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki nastane kot posledica uporabe katerih koli medijev za izposojo, ki jih uporabniki uporabljajo v knjižnici ali pri delu s svojimi osebnimi računalniki (CD-ji, spominske kartice ipd.).

36. člen

(uporaba javnih računalnikov)

Brezplačna uporaba javnih računalnikov v knjižnici in dostop do interneta sta na voljo članom knjižnice. Uporabniki knjižnice, ki niso njeni člani, lahko ob predložitvi osebnega dokumenta brezplačno uporabljajo javne računalnike knjižnice.

Uporaba javnega računalnika je časovno omejena na 0,5 ure (čas uporabe se lahko podaljša le v primeru, če nanj ne čaka drugi uporabnik).

Pred uporabo računalnika se uporabniki prijavijo in identificirajo z osebnim dokumentom pri knjižničarju. Knjižnica je dolžna voditi evidenco uporabe računalniške opreme za iskanje po svetovnem spletu v skladu z zakonodajo.

Za točnost podatkov, ki jih je uporabnik prevzel s svetovnega spleta, knjižnica ne odgovarja.

Uporabniki so v času uporabe javnega računalnika odgovorni za namerno povzročene okvare strojne in programske opreme ter za razpečevanje škodljive in nemoralne programske opreme. Shranjevanje podatkov na računalnik ni dovoljeno.

Število istočasnih uporabnikov na enem računalniku lahko zaposleni v knjižnici omeji.

37. člen

(dostop do Uradnega lista)

Knjižnica zagotavlja uporabnikom brezplačen vpogled v elektronsko izdajo Uradnega lista RS in/ali v natis iskane informacije.

38. člen

(omejitve uporabe elektronskih vsebin in tehnične opreme)

Knjižnica si pridržuje pravico, da ne dovoli uporabe svoje tehnične opreme in dostopa do spletnih vsebin in storitev, ki:

 • niso ustrezno urejene z avtorsko-pravnega vidika;
 • nasprotujejo pogodbenim pogojem tretje osebe, ki zagotavlja dostop do licenčnih vsebin, ali kako drugače vsebujejo pravice tretjih oseb;
 • nasprotujejo zakonu, javnemu redu ali javni morali ali so v neskladju z nalogami in poslanstvom knjižnice.

Kršitelju tega člena se lahko ob kršitvi iz prejšnjega odstavka takoj prepove nadaljnjo uporabo javnih računalnikov v knjižnici.

39. člen

(plačljive storitve)

Plačljive storitve so opredeljene v ceniku in se zaračunavajo po veljavnem ceniku knjižnice.

 


 

40. člen

(reproduciranje gradiva)

Knjižnica izvaja reproduciranje gradiva v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Gradiva, ki je arhivski izvod ali pa je zaradi velikosti formata, slabe vezave ali morebitnih drugih poškodb neprimerno za fotokopiranje, knjižnica ne fotokopira. Fotografiranje ali digitalizacija takega gradiva sta možni po presoji knjižničarja.

VII. POSEBNE DOLOČBE

41. člen

(pohvale in pritožbe)

Člani in uporabniki imajo možnost do pohvale ali pritožbe na poslovanje knjižnice:

 • osebno v knjižnici - knjiga pohval in pripomb,
 • po navadni pošti – Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, Gornja Radgona,
 • po elektronski pošti – Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontakti zaposlenih v knjižnici so objavljeni na spletni strani knjižnice.

Na pisno pritožbo uporabnika je knjižnica dolžna odgovoriti v tridesetih (30) dneh od prejema pritožbe. Knjižnica odgovarja zgolj na polno podpisane pritožbe (član navede ime, priimek in številko članske izkaznice; uporabnik, ki ni član, navede ime, priimek in naslov).

42. člen

(oglaševanje v prostorih knjižnice)

Brezplačno oglaševanje v prostorih knjižnice (na temu namenjenih površinah) je dovoljeno:

 • javnim zavodom, katerih ustanoviteljice so tudi ustanoviteljice knjižnice;
 • nevladnim organizacijam in izobraževalnim ustanovam;
 • kulturnim zavodom nacionalnega pomena.

Komercialnim ponudnikom oglaševanje v prostorih Splošne knjižnice Gornja Radgona, Krajevne knjižnice Radenci in Krajevne knjižnice Apače praviloma ni dovoljeno.

Oglaševanje je možno izključno po predhodnem dogovoru.

Knjižnica vse nepooblaščene (nedogovorjene) oglase in vse potekle oglase in druge informacije odstrani.


43. člen

(knjižni darovi)

Knjižnica po lastni strokovni presoji razpolaga s podarjenim gradivom in odloča o njegovem uvrščanju v zbirke. Za prevzem knjižnih darov uporablja knjižnica obrazec Izjava darovalca ob prevzemu darov (Priloga 2 pravilnika), obrazec Zahvala za darove knjižničnega gradiva (Priloga 3 pravilnika). Za darovanje knjižnice drugim uporablja knjižnica obrazec Izjava o darovanem knjižničnem gradivu (Priloga 4 pravilnika).

44. člen

(video nadzor)

V Knjižnici Gornja Radgona se za varovanje obiskovalcev, zaposlenih, prostorov, knjižničnega gradiva in opreme uporablja video nadzor. Na izvajanje videonadzora opozarja ustrezna signalizacija.

Knjižnica s posnetki video nadzora ravna v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

45. člen

(kršitve)

Uporabnika, ki huje krši red v knjižnici ali ne upošteva pravil uporabe osebnih računalnikov ter opozoril in zahtev knjižničarja, se praviloma odslovi iz knjižnice.

Če se uporabnik knjižnice večkrat nedostojno vede, moti, nadleguje ali kakorkoli ogroža zaposlene ali uporabnike knjižnice, se mu s sklepom, katerega izda direktorica, za največ eno leto prepove vstop v knjižnico in onemogoči uporabo vseh storitev knjižnice. V tem primeru mu knjižnica plačane članarine ne vrne.

46. člen

(pristojno sodišče)

Morebitne spore, ki jih knjižnica in njeni uporabniki ne uspejo rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Gornji Radgoni.

VIII. KONČNI DOLOČBI

47. člen

(prenehanje veljavnosti pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Gornja Radgona, sprejet dne 30. 9. 2021.

 

48. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik sprejme direktorica Javnega zavod Knjižnica Gornja Radgona s soglasjem Sveta zavoda in začne veljati 1. 1. 2023.

Andreja Vučak Hribar, direktorica
JZ Knjižnica Gornja Radgona

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information